Vázaná živnost – dočasné a příležitostné vykonávání přeshraničních služeb

 

Je-li rakouskými právními předpisy předepsáno v případě vázané živnosti jako jedna z podmínek pro její výkon osvědčení způsobilosti, nemusí být tento dokument předkládán tehdy, když činnost vykonávaná živnostenským způsobem v ČR spadá do kategorie vázaných živností, nebo pokud má taková osoba vzdělání nezbytné pro výkon vázané živnosti ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, nebo pokud OSVČ vykonávala v souladu s právními předpisy činnost v ČR po dobu minimálně 1 roku během posledních 10 let.

Před zahájením poskytování služeb je potřeba zaslat písemné oznámení o poskytnutí služby Spolkovému ministerstvu vědy, výzkumu a hospodářství.

 

K oznámení o poskytnutí služby je třeba přiložit v originálu nebo ve formě ověřené kopie, včetně ověřeného překladu do němčiny, následující podklady:

 

Fyzické osoby:

 

·        doklad o státní příslušnosti OSVČ (občanský průkaz, pas)

·        osvědčení o uznání odborných kvalifikací – vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu

·        doklad o odborné kvalifikaci

·        výpis z trestního rejstříku  (u živnostenské činnosti související s bezpečností, zbraněmi nebo zřízením poplašného zařízení)

·        informace o pojištění nebo jiných formách ochrany s ohledem na profesní odpovědnost (jen některé živnostenské činnosti v oblasti stavebnictví, správy a prodeje movitých věcí)

            ·       doklad o tom, že OSVČ vykonávala dotyčnou činnost po dobu nejméně dvou let                                                                v předcházejících deseti letech (pokud živnost nepatří v Rakousku mezi živnosti vázané) 

 

Právnické osoby:

 

·         výpis z obchodního rejstříku

·         výpis z trestního rejstříku - (u živnostenské činnosti související s bezpečností, zbraněmi nebo zřízením   poplašného zařízení)

·          informace o pojištění nebo jiných formách ochrany s ohledem na profesní odpovědnost (jen některé         živnostenské činnosti v oblasti stavebnictví, správy a prodeje movitých věcí)

 

           Pokud patří činnost, vykovávaná dle živnostenského zákona v Rakousku, mezi živnosti vázané pak                               rovněž:

                  ·            doklad o odborné kvalifikaci osoby, která je pro právnickou osobu nositelem osvědčení způsobilosti

 

           Pokud nepatří činnost, vykovávaná dle živnostenského zákona v Rakousku, mezi živnosti vázané pak                         rovněž:

                  ·         jakýkoliv důkaz o tom, že osoba vykonávala dotyčnou činnost po dobu nejméně dvou let                                                v předcházejících deseti letech nebo doklad o odborné kvalifikaci (doklad o dosažené kvalifikaci)                                odpovědného zástupce

 

 

           Výjimka: U vázaných živností, s nimiž je spojeno zvláštní riziko, jsou potřeba další doplňující doklady.

 

 

V případě vázaných živností je nutné zahájení přeshraničního poskytování služeb předem písemně ohlásit. Přeshraniční poskytování služeb může být zahájeno až začátkem třetího měsíce od podání žádosti, pokud se příslušné spolkové ministerstvo nevyjádřilo.

 

 

 

    Vázaná živnost – dlouhodobé či pravidelné vykonávání

 

     Je-li služba poskytována v Rakousku systematicky a jsou cíleně hledány možnosti výkonu činnosti,

     nejedná se již o přeshraniční poskytování služeb. V takovém případě je nutné založit v Rakousku provozovnu,

     a to např. ve formě s.r.o. nebo pobočky. Tyto subjekty musí ohlásit příslušnou živnost na živnostenském úřadu.

 

     Chce-li OSVČ vykonávat živnost, která je v Rakousku živností vázanou, musí ve vztahu k BMDW prokázat, že             má odpovídající způsobilost.

 

  • Pokud z předloženého výpisu ze živnostenského rejstříku, z dodatečně podaných dokladů o dosažené kvalifikaci a z délky praxe vyplyne, že v cizině  (tzn. mimo Rakousko) prokázaná způsobilost odpovídá požadavkům v tuzemsku (v Rakousku), potom se rozhodnutím uzná v zahraniční nabyté živnostenské oprávnění dle paragrafu 373c odst. 1 rakouského živnostenského řádu. Více na BMDW – www. bmdw.gv.at

 

  • Pokud by žadatel nesplnil požadavky, které jsou stanoveny právními předpisy o uznání způsobilosti,    rozhodne ministerský předseda spolkové země o rovnocennosti získaných znalostí – v případě splnění  dalších podmínek.

 

 

     V obou případech je třeba k žádosti připojit následující dokumenty (vždy v originále nebo v ověřené kopii                 včetně úředně ověřeného překladu do němčiny):

 

       ·         doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

       ·         výpis z rejstříku trestů

       ·         osvědčení EU o živnostenském oprávnění

       ·         jiné doklady o kvalifikaci (osvědčení o způsobilosti)

 ·         potvrzení o sociálním pojištění v ČR – formulář A1 (nepřekládá se)

  

KONTAKT

Mag. Christian Kunst

Tel: +43 02852 531 45

christian.kunst@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 

Pro česky hovořící klienty:

 

Alena Kunst

Tel: +420 775 012 443 

Tel: +43 660 2777 154

alena.kunst@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 

Miroslava Žiaková

Tel: +420 774 878 880 

miroslava.ziakova@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 


 

 

Litschauer Straße 34

Gmünd

3950

Niederösterreich

Rakousko 

 

Dorfstraße 225

Wörschach 

8942

Steiermark

Rakousko

http://www.kzwei-wirtschaftstreuhand.at